Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte. Ett väl fungerande och tydligt organiserat elevstödsteam är Kvarngärdesskolan styrka.

Elevhälsoteam

I Kvarngärdesskolan elevhälsoteam (EHT) ingår specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog/kurator, och biträdande rektor. Vi samarbetar dagligen för att bistå elever och undervisande lärare i skolans uppdrag.

EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål.

Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma till rätta med elevens skolsituation, då kallar biträdande rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.  

Elevhälsoteam:

Anna Jones: Biträdande rektor

Pernilla Kleven: Skolsköterska

Cecilia Ljundahl: Skolpsykolog/kurator

Ingalill Ayoubi: Speciallärare

Veronica Öster: Speciallärare

Linn Soxbo: Specialpedagog

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa