Information om Kvarngärdesskolans lokaler

Samlad information om skolans lokaler och en eventuell evakuering. Du som vårdnadshavare kan kontakta skolsköterskan om du misstänker att ditt barn har symptom kopplat till fuktskador i skolan. Kommunen jobbar intensivt för att hitta andra lokaler om skolan måste evakuera.

Eventuell evakuering av hela Kvarngärdesskolan januari 2022

Som vi tidigare har informerat om behöver Kvarngärdesskolan, inklusive fritidsklubben, eventuellt att evakueras i januari 2022. Anledningen är att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att ta beslut om ett så kallat verksamhetsförbud den 29 september på grund av fuktskador i  skolans lokaler. 

Anmäl om ditt barn har symptom 

Om du misstänker att ditt barn har symptom som kan ha samband med fuktskador på skolan kan du kontakta skolsköterska Pernilla Kleven för en eventuell remiss för vidare utredning. Telefonnummer till skolsköterskan är 018–7275838.  

Jobbar intensivt för att hitta andra lokaler 

Situationen på skolan och osäkerheten om var undervisningen ska bedrivas under vårterminen 2022 väcker naturligtvis en del oro, både hos elever, vårdnadshavare och hos personal som arbetar på skolan. Vårt fokus är att fortsätta att bedriva en trygg och lärorik undervisning för våra elever under den här perioden. Olika verksamheter i kommunen vänder just nu på alla stenar för att hitta en lösning på andra lokaler om en evakuering i januari blir aktuell.    

Modulerna är på plats först i augusti 2022 

Vid höstterminens start 2022 ska hela skolans verksamhet flytta in i moduler vid Ifu Arena. Den allra bästa lösningen hade varit att tidigarelägga flytten till de planerade modulerna men tyvärr är detta omöjligt. Planerings- och produktionstiden för en modulskola är minst tio månader och de företag som bygger moduler har en lång kö av kommuner som väntar på att få beställa.  Modulerna kommer att vara klara för inflyttning i augusti 2022.   

Skolan fortsätter med sitt huvuduppdrag – att undervisa 

Vid en evakuering är målet att hitta en lösning som innebär så liten påverkan som möjligt på elevernas, lärarnas och övriga medarbetares arbetssituation. Alla inser vikten av att elevgrupper och arbetslag bör hållas samman för att bibehålla arbetsro och en god psykosocial arbetsmiljö för såväl elever som personal. Oavsett var vi bedriver vår undervisning under våren så samlas vi alla i modulerna hösten 2022.   

Så här går det till inför beslutet 

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som självständigt fattar beslutet om Kvarngärdeskolan får verksamhetsförbud i nuvarande lokaler. Ärendet bereds av miljöförvaltningen som är en självständig kommunal myndighet som har till uppgift att kontrollera så att alla skolor och andra verksamheter följer miljöbalkens lagstadgade krav på inomhusmiljö. Precis som i all kommunal verksamhet beaktas barnperspektivet när beslut fattas.   

Övriga nämnder, kommunstyrelse, förvaltningar och kommunala bolag kan inte påverka miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut på annat sätt än genom att lämna sina synpunkter i ärendet. Inför detta beslut har Skolfastigheter AB, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen den 9 september lämnat in synpunkter. Utbildningsförvaltningen har i sitt svar särskilt informerat om den oro som vårdnadshavare framfört över risken med dubbla flyttar.  

Vi kommer att återkomma med information så snart vi vet mer, både via utskick i Unikum och även via vår hemsida.

Läs miljöförvaltningens ärende samt yttranden från utbildningsförvaltningen, Skolfastigheter och kulturförvaltningen:

Utbildningsförvaltningens yttrande (PDF, 93 KB)
Skolfastigheters yttrande (PDF, 169 KB)
Kulturförvaltningens yttrande (PDF, 976 KB)
Miljöförvaltningens kommunicering i ärendet Kvarngärdesskolan (PDF, 376 KB)

Bakgrund Kvarngärdesskolans lokaler

År 2016 upptäcktes fuktskador i byggnader på Kvarngärdesskolan. Fuktskador kan medföra hälsobesvär, exempelvis för personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Avhjälpande åtgärder har i omgångar vidtagits i byggnaderna med syftet att förbättra inomhusluftens kvalitet och ge förutsättningar att fortsätta vistas i lokalerna. Sedan hösten 2020 har några medarbetare upplevt besvär i samband med inomhusvistelse i C2-huset. Därför har beslut fattats om att evakuera byggnaden. I och med att C2-huset evakueras så har årskurs 3 sin verksamhet på Almtunaskolan hela läsåret 2021/2022, det gäller både skola och fritids.

Mer information i FAQ 

Här hittar du frågor och svar som rör evakueringen av C2-huset och Kvarngärdesskolans lokaler. Svaren tas fram av utbildningsförvaltningen, Skolfastigheter och skolans ledning. 

Läs mer om lokalerna på Kvarngärdesskolan och evakuering av C2-huset (PDF, 145 KB)

Brev till vårdnadshavare 15/9-21, svenska (DOCX, 2 MB)
Brev till vårdnadshavare 15/9-21, engelska (DOCX, 2 MB)

16 september 2021