Elevhälsoteam

Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Elevhälsoteamet utgörs av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, specialpedagog och speciallärare. 

Elevhälsoteamets roll är att, i samarbete med annan personal inom skolan, främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoteamet har också ett särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd.

I Kvarngärdesskolan elevhälsoteam (EHT) ingår specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog/kurator, och biträdande rektor. Vi samarbetar dagligen för att bistå elever och undervisande lärare i skolans uppdrag.

EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål.

Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma till rätta med elevens skolsituation, då kallas vårdnadshavare till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.  

Elevhälsoteam:

Anna Jones: Biträdande rektor

Pernilla Kleven: Skolsköterska

Cecilia Ljundahl: Skolpsykolog/kurator

Ingalill Ayoubi: Speciallärare

Veronica Öster: Speciallärare

Linn Soxbo: Specialpedagog

Uppdaterad: